петък, 3 юни 2016 г.

Синаксар: Неделя шеста след Възкресение на Слепородения

НЕДЕЛЯ ШЕСТА СЛЕД ПАСХА

В тая неделя – Шеста след Пасха – чествуваме чудесното изцерение на един слепороден. За тоя случай ни повествува св. Евангелист Йоан в девета глава на своето евангелие.

Господ Иисус говорил на юдеите, че Той е по-голям от Авраам и че е пратен от Отца. Отново юдеите искали да Го убият с камъни, загдето Той, бидейки човек, се правел равен на Бога. Но и тоя път Христос невредим минал посред тях и се оттеглил. Защото още не бил дошъл часът Му. Минавайки по пътя, Господ видял един човек сляп от рождение. Апостолите запитали Иисус: „Учителю, кой съгреши – този или родителите му, та се е родил сляп?“ Спасителят отговорил: „Нито тоя е съгрешил, нито родителите му, но това е станало, за да се явят делата Божии.“ Като казал това, Христос плюл на земята, направил калчица и с нея намазал мястото, гдето били очите на слепия и му заповядал да иде в близкия Силоамски извор и да се омие в неговите води. Името „Силоам“ означава „пратен“. В случая това име намира оправдание във факта, че слепият е бил п р а т е н от Христос в тоя извор, за да получи от него изцеление. Силоам се намира вън от Йерусалим, близко до самите му стени. Когато слепият се омил в Силоам, веднага прогледал. Съседите и познатите на прогледалия, като го видели изцерен, изпаднали в недоумение и започнали да се питат: „Тоя ли е, който преди седеше и просеше?“ Едни казвали: „Той е!“, а други – „Прилича на него!“ Самият пък прогледал казвал: „Аз съм!“ „Е, кажи, как ти се отвориха очите?“ го запитали, а той отговорил: „Един Човек, Който се нарича Иисус, направи калчица, намаза ми очите и ми рече да ида в къпалнята Силоам и да се омия. Отидох, омих се и прогледах!“ Тогава завели при фарисеите човека, който по-рано бил сляп. А било събота. Фарисеите направили разследване на случая с изцеряването на слепородения. Между тях обаче произлязъл спор. Едни казвали: „Тоя Човек не е от Бога, защото нарушава съботата.“ Други пък казвали: „Как може грешен човек да върши такива чудеса?“ Отново повикали прогледналия и отново започнало разследване на чудния случай. Запитали изцерения: „Ти какво казваш за Човека, Който ти отвори очите?“ Той отговорил „Пророк е!“ Въпреки обаче очевидността на станалото чудо, фарисеите, заслепени от завист и омраза към Христа, не повярвали, че този човек е бил наистина сляп и след това прогледнал. И за да се уверят, те повикали родителите му. Те потвърдили, че това е техният рожден син и че същият наистина се родил сляп, но как сега той вижда и кой го е излекувал, те не знаели. Страхувайки се обаче да не бъдат отлъчени от Синагогата или да им бъдат причинени някои други неприятности, те се позовали на пълнолетието на своя син и казали да питат самия него. Отново викат изцерения слепороден и го заставят да въздаде Богу слава за чудесното си проглеждане, но не и на Иисус, Който според тях бил грешен човек. Изцереният обаче смело изповядал, че Оня, Който го изцерил, не може да бъде грешен човек, защото Бог не слуша грешни човеци и че ако Иисус не е от Бога, не може да извърши такова чудо, каквото от векове не е ставало. Тогава озлобениет фарисеи му рекли: „Ти цял си в грехове роден и ти нас ли ще учиш“ и го изгонили вън. Иисус чул, че сляпороденият бил изпъден, намерил Го и му казал: „Ти вярваш ли в Сина Божи?“ А той отговорил: „Кой е, господине, за да повярвам?“Иисус му казал: „И видял си Го, и Който сега говори с тебе , Той е!“ Тогава от сърцето на прогледалия се изтръгнало признанието: „Вярвам, Господи!“ и Му се поклонил. Така днешното евангелско чудо послужило за отваряне не само на телесните, но и на духовните очи на един телесно сляп, но и за духовното заслепяване на телесногледащите фарисеи.


Господи Иисусе Ти, Който си светлина на света, отвори духовните ни очи, та и ние в Твоята светлина да видим светлината и да се спасим! А м и н!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...