Символът на вярата

Символът на вярата е едно от първите неща, които трябва да научи човек, който пристъпва към Тайнствата на църквата. Някои свещеници изискват да се знае наизуст при извършване на св. Кръщение.ВЯР­ВАМ В ЕДИН БОГ ОТЕЦ, ВСЕ­ДЪР­ЖИ­ТЕЛ, ТВО­РЕЦ НА НЕ­БЕ­ТО И ЗЕ­МЯ­ТА, НА ВСИЧ­КО ВИ­ДИ­МО И НЕ­ВИ­ДИ­МО
И В ЕДИН ГОС­ПОД ИИСУС ХРИС­ТОС, СИ­НА БО­ЖИЙ, ЕДИ­НО­РОД­НИЯ, КОЙ­ТО Е РО­ДЕН ОТ ОТ­ЦА ПРЕ­ДИ ВСИЧ­КИ ВЕ­КО­ВЕ; СВЕТ­ЛИ­НА ОТ СВЕТ­ЛИ­НА, БОГ ИСТИНЕН ОТ БОГ ИСТИНЕН, РОДЕН, НЕСЪТВОРЕН, ЕДИНОСЪЩЕН С ОТЦА, И ЧРЕЗ КОГОТО ВСИЧКО Е СТАНАЛО; 
КОЙТО ЗА­РА­ДИ НАС ЧО­ВЕ­ЦИ­ТЕ И ЗА­РА­ДИ НА­ШЕ­ТО СПА­СЕ­НИЕ СЛЕ­ЗЕ ОТ НЕ­БЕ­СА­ТА И СЕ ВЪП­ЛЪ­ТИ ОТ СВЕ­ТИЯ ДУХ И ДЕ­ВА МА­РИЯ И СТА­НА ЧО­ВЕК.;
И БЕ РАЗ­П­НАТ ЗА НАС ПРИ ПОН­ТИЯ ПИ­ЛА­ТА И СТРА­ДА, И БЕ ПОГ­РЕ­БАН; 
И ВЪЗ­К­РЪС­НА В ТРЕ­ТИЯ ДЕН СПО­РЕД ПИ­СА­НИ­Я­ТА; 
И ВЪЗ­ЛЕ­ЗЕ НА НЕ­БЕ­СА­ТА И СЕ­ДИ ОТ­ДЯС­НО НА ОТ­ЦА; 
И ПАК ЩЕ ДОЙ­ДЕ СЪС СЛА­ВА ДА СЪ­ДИ ЖИ­ВИ И МЪР­Т­ВИ, И ЦАР­С­Т­ВО­ТО МУ НЕ ЩЕ ИМА КРАЙ

И В СВЕ­ТИЯ ДУХ, ГОС­ПО­ДА, ЖИ­ВОТ­ВО­РЯ­ЩИЯ, КОЙ­ТО ОТ ОТ­ЦАИЗ­ХОЖ­ДА , КО­МУ­ТО СЕ ПОК­ЛА­НЯ­МЕ И КО­ГО­ТО СЛА­ВИМ НА­РАВ­НО С ОТ­ЦА И СИ­НА, И КОЙ­ТО Е ГО­ВО­РИЛ ЧРЕЗ ПРО­РО­ЦИ­ТЕ.

В ЕД­НА СВЕ­ТА, ВСЕ­ЛЕН­С­КА И АПОС­ТОЛ­С­КА ЦЪР­К­ВА. 
ИЗ­ПО­ВЯД­ВАМ ЕД­НО КРЪ­ЩЕ­НИЕ ЗА ОПРО­ЩА­ВА­НЕ НА ГРЕ­ХО­ВЕ­ТЕ. 
ЧАКАМ ВЪЗ­К­РЕ­СЕ­НИ­Е­ НА МЪР­Т­ВИ­ТЕ И ЖИ­ВО­Т В БЪ­ДЕ­ЩИЯ ВЕК.. АМИН.


Тълкувание на Веруюто.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

КОМЕНТАРИТЕ СЕ ПУБЛИКУВАТ, СЛЕД КАТО БЪДАТ ОДОБРЕНИ!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...