сряда, 6 април 2016 г.

"Да внимаваме!" - Изцелението на бесноватото момче

Материалите за неделните Евангелия. Разделени са в различни възрастови групи. За икона за оцветяване и идеи как да се организира съдържанието на разпечатките вижте: http://www.antiochian.org/sites/default/files/2016-04-10-a.pdf


10 април 2016
Неделя четвърта - на св. Йоан Лествичник
Марк 9:17-31
Детска градина

ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС ИЗЦЕЛЯВА ТЕЖКО БОЛНОТО МОМЧЕ

По онова време един човек довел сина си при Христа. Синът бил болен, защото в него имало зъл дух, който карал тялото му да прави странни неща. Понякога той се хвърлял на земята. Друг път скърцал със зъби и целият се вкочанявал. Сами разбирате защо бащата толкова много искал изцеление за сина си. Най-напред, бащата помолил Христовите ученици да излекуват момчето, но те не могли.

Иисус поискал да види момчето. Както може да се очаква, точно пред Христа момчето получило нов пристъп и, като се хвърлило на земята, започнало да се търкаля насам-натам. Бащата казал: 

-От толкова време е болен. Дори като беше съвсем малък се хвърляше в огън или във вода. Ако можеш да направиш нещо, моля те, помогни ни!

Христос отвърнал:

- Ако вярваш, че мога да го излекувам, ще видиш, че всичко е възможно.

Бащата със сълзи на очите рекъл:

- Вярвам, Господи! Помогни ми да вярвам, колкото и да е трудно!

Тогава Иисус казал на духа да излезе от момчето. Той така и направил, а момчето останало да лежи толкова неподвижно, че хората решили, че е умряло. Христос тогава го хванал за ръка и му помогнал да се изправи. Той казал на учениците си, че не са могли да излекуват момчето, понеже не са се молили и постили усилено.

КАКВО МИСЛИТЕ?
1.  Кой искал да види Христа? Защо?
2. Бащата не бил сигурен, че Иисус може да излекува момчето. Христос му казал: "Ако вярваш, всичко е възможно." Господ искал човекът да има доверие в Него, за да може Той да излекува момчето.
3. Христос излекувал момчето и след това му помогнал да стане и да върви.
4. Учениците попитали защо те не са могли да излекуват момчето. Кои две неща им казва Христос, че е нужно да направят? В момента сме в постния период на Великия пост.
----------------------------------------------------------------------------------

10 април 2016
Неделя четвърта - на св. Йоан Лествичник
Марк 9:17-31
Предучилищна - II клас

ХРИСТОС ИЗЦЕЛЯВА ТЕЖКО БОЛНОТО МОМЧЕ

Веднъж дошъл един човек и коленичил пред нашия Господ Иисус Христос. Казал Му:

- Учителю, доведох Ти сина си, за да го изцелиш. В него има зъл дух, който го кара да пада и да се наранява. Помолих учениците Ти да го излекуват, но не можаха.

Иисус казал:

- Доведи Ми го.

Довели момчето при Господа. Щом духът видял Христос, накарал момчето да падне и да се търкаля по земята. Иисус попитал бащата на момчето от кога му става така.

Той отвърнал:

- Откакто беше малък! Понякога злият дух го хвърля в огън или вода, за да го нарани. Ако можеш да направиш нещо, моля Те, помогни му!

Христос отвърнал:

- Ако вярваш, всичко е възможно!

Веднага бащата заплакал и казал:

- Господи, вярвам. Помогни на неверието ми.

Тогава Господ казал на злия дух да излезе от момчето и никога вече да не се връща. Духът излязъл, а момчето лежало на земята съвсем неподвижно. Всичко около него помисли, че е умряло. Но Иисус го хванал за ръката и му помогнал да стане. То било излекувано!

По-късно учениците попитали Христос защо не могли да излекуват момчето. Той им казал, че да излекува тази болест може само този, който се е молил и е постил.

КАКВО МИСЛИТЕ?
1. Защо бащата довел сина си при Христа? Какво не било наред?
2. Какво направил злият дух с момчето, когато видял Иисус?
3. Когато момчето е било малко, къде другаде го е хвърлял злият дух?
4. Какво казал Христос на бащата да направи, за да се излекува момчето му? Той направил ли го е?
5. Какво се случило? Господ излекувал ли момчето?
6. Всички ние се нуждаем от Божият помощ. Понякога ни е трудно да повярваме, че Той ще се погрижи за нас. Когато това се случи с Вас, спомнете си за бащата от Евангелието и се помолете с него така: "Господи, вярвам! Помогни на неверието ми."
---------------------------------------------------------------------------------------------
10 април 2016
Неделя четвърта - на св. Йоан Лествичник
Марк 9:17-31
III - V клас

ЕДИНСТВЕНО С МОЛИТВА И ПОСТ

Един от народа отговори и рече: Учителю, доведох при Тебе сина си, хванат от ням дух: дето и да го прехване, тръшка го, и той се запеня, и скърца със зъби, и се вцепенява. Говорих на учениците Ти да го изгонят, ала не можаха. Иисус му отговори и рече: о, роде неверен, докога ще бъда с вас? докога ще ви търпя? Доведете го при Мене! И доведоха го при Него. Щом бесният Го видя, духът го стресе; той падна на земята и се валяше запенен. И попита Иисус баща му: колко време има, откак му става това? Той отговори: от детинство; и много пъти духът го хвърляше и в огън, и във вода, за да го погуби; но, ако можеш нещо, смили се над нас и ни помогни. Иисус му рече: ако можеш да повярваш, всичко е възможно за вярващия. И веднага бащата на момчето викна и със сълзи казваше: вярвам, Господи! помогни на неверието ми. А Иисус, като видя, че се стича народ, запрети на нечистия дух и му рече: дух неми и глухи, Аз ти заповядвам: излез из него, и не влизай вече в него! И духът, като изкрещя и го стресе силно, излезе; а момчето стана като мъртво, та мнозина казваха, че то е умряло. Но Иисус, като го хвана за ръка, изправи го; и то стана. И като влезе Иисус в една къща, учениците Му Го попитаха насаме: защо не можахме ние да го изгоним? Отговори им: тоя род с нищо не може да излезе, освен с молитва и пост. Като излязоха оттам, минуваха през Галилея; и Той не искаше някой да узнае. Защото учеше учениците Си и им казваше, че Син Човечески ще бъде предаден в човешки ръце, и ще Го убият, и на третия ден след убиването ще възкръсне.

КАКВО МИСЛИТЕ?
1.  В това Евангелие, един баща довежда сина си при Христа. Какъв проблем имало момчето?
2. Какво се случило с момчето, когато го довели при Иисус? Случвало ли му се е същото преди?
3. На кого Христос казва, че трябва да повярва, за да се излекува момчето? Той повярвал ли?
4. Защо хората решили, че момчето е мъртво, след като Господ го изцелил? Мъртво ли и било?
5. Как може да бъде изгонен такъв бяс по думите на Спасителя към учениците Му?
6. За кои неща във вашия живот е трудно да се повярва, че Господ може да изцели или оправи? Разкажете Му за тях в молитва и заедно с бащата от това Евангелие се молете: "Вярвам, Господи! Помогни на неверието ми."
-------------------------------------------------------------------------
10 април 2016
Неделя четвърта - на св. Йоан Лествичник
Марк 9:17-31
Прогимназия

ЕДИНСТВЕНО С МОЛИТВА И ПОСТ

Един от народа отговори и рече: Учителю, доведох при Тебе сина си, хванат от ням дух: дето и да го прехване, тръшка го, и той се запеня, и скърца със зъби, и се вцепенява. Говорих на учениците Ти да го изгонят, ала не можаха. Иисус му отговори и рече: о, роде неверен, докога ще бъда с вас? докога ще ви търпя? Доведете го при Мене! И доведоха го при Него. Щом бесният Го видя, духът го стресе; той падна на земята и се валяше запенен. И попита Иисус баща му: колко време има, откак му става това? Той отговори: от детинство; и много пъти духът го хвърляше и в огън, и във вода, за да го погуби; но, ако можеш нещо, смили се над нас и ни помогни. Иисус му рече: ако можеш да повярваш, всичко е възможно за вярващия. И веднага бащата на момчето викна и със сълзи казваше: вярвам, Господи! помогни на неверието ми. А Иисус, като видя, че се стича народ, запрети на нечистия дух и му рече: дух неми и глухи, Аз ти заповядвам: излез из него, и не влизай вече в него! И духът, като изкрещя и го стресе силно, излезе; а момчето стана като мъртво, та мнозина казваха, че то е умряло. Но Иисус, като го хвана за ръка, изправи го; и то стана. И като влезе Иисус в една къща, учениците Му Го попитаха насаме: защо не можахме ние да го изгоним? Отговори им: тоя род с нищо не може да излезе, освен с молитва и пост. Като излязоха оттам, минуваха през Галилея; и Той не искаше някой да узнае. Защото учеше учениците Си и им казваше, че Син Човечески ще бъде предаден в човешки ръце, и ще Го убият, и на третия ден след убиването ще възкръсне.

КАКВО МИСЛИТЕ?
1. Какво научихме за Сина Човечески, когато четохме Матей 25:31-41 (Страшният съд) на 6 март?
2. Какво прави Сина Човечески според същото Евангелие? Какво ни говори това за Сина Човечески?
3. Христос отделя ли едно нещо от друго в днешното Евангелие? Ако да, какво разделя и защо? Ако не, обосновете отговора си.
4. Какво казва Иисус, че ще се случи със Сина Човечески?
5. Тези различни думи за него представят ли противоположни представи за Него или не? Защо мислите така?
6. Как може Сина Човечески едновременно да управлява всички нации и хора и в същото време да може да бъде убит от човешки ръце? Какво ни говори това за Него?
---------------------------------------------------------------------------------------------
10 април 2016
Неделя четвърта - на св. Йоан Лествичник
Марк 9:17:31
Гимназия

ЕДИНСТВЕНО С МОЛИТВА И ПОСТ

Един от народа отговори и рече: Учителю, доведох при Тебе сина си, хванат от ням дух: дето и да го прехване, тръшка го, и той се запеня, и скърца със зъби, и се вцепенява. Говорих на учениците Ти да го изгонят, ала не можаха. Иисус му отговори и рече: о, роде неверен, докога ще бъда с вас? докога ще ви търпя? Доведете го при Мене! И доведоха го при Него. Щом бесният Го видя, духът го стресе; той падна на земята и се валяше запенен. И попита Иисус баща му: колко време има, откак му става това? Той отговори: от детинство; и много пъти духът го хвърляше и в огън, и във вода, за да го погуби; но, ако можеш нещо, смили се над нас и ни помогни. Иисус му рече: ако можеш да повярваш, всичко е възможно за вярващия. И веднага бащата на момчето викна и със сълзи казваше: вярвам, Господи! помогни на неверието ми. А Иисус, като видя, че се стича народ, запрети на нечистия дух и му рече: дух неми и глухи, Аз ти заповядвам: излез из него, и не влизай вече в него! И духът, като изкрещя и го стресе силно, излезе; а момчето стана като мъртво, та мнозина казваха, че то е умряло. Но Иисус, като го хвана за ръка, изправи го; и то стана. И като влезе Иисус в една къща, учениците Му Го попитаха насаме: защо не можахме ние да го изгоним? Отговори им: тоя род с нищо не може да излезе, освен с молитва и пост. Като излязоха оттам, минуваха през Галилея; и Той не искаше някой да узнае. Защото учеше учениците Си и им казваше, че Син Човечески ще бъде предаден в човешки ръце, и ще Го убият, и на третия ден след убиването ще възкръсне.

КАКВО МИСЛИТЕ?
1. Какво научихме за Сина Човечески, когато четохме Матей 25:31-41 (Страшният съд) преди пет седмици?
2. Какво прави Синът Човечески според същото Евангелие? Кога го прави?
3. Какво научаваме за Сина Човечески в днешното Евангелие?
4. Защо е важно, че Този, Който отделя хората един от друг е също така Този, Който може да бъде подигран и убит от тях?
5. Евангелието на Матея за Страшния съд разказва за идването на Христа в Неговата слава. Какво би означавало Неговото идване в цялата Му слава да се случи чрез подиграването и убийството Му?
6. Кой, когото познаваме е извършил всички тези неща? Мислите ли, че смъртта Му на кръста е идването Му в слава? Защо мислите така?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...