четвъртък, 14 април 2016 г.

"Да внимаваме!" Неделя пета: св. Мария Египетска

Материалите за неделните Евангелия. Разделени са в различни възрастови групи. За икона за оцветяване и идеи как да се организира съдържанието на разпечатките вижте: http://www.antiochian.org/sites/default/files/2016-04-17-a.pdf


17 април 2016
Неделя пета - на св. Мария Египетска
Марк 10:32-45
Детска градина

ТРЯБВА ДА СЛУЖИМ НА ДРУГИТЕ

Господ Иисус Христос казал на учениците Си, че скоро ще бъде предаден на тези, които ще Го убият. Казал им още, че ще възкресне от мъртвите. Тогава Иаков и Йоан рекли:

- Когато отидеш на небето, искаме специални почетни места. Искаме да седнем от дясната и от лявата Ти страна.

Иисус отвърнал:

- Не аз решавам кой да седне отдясно и отляво на Мен.

Другите ученици, последователите на Христа, чули какво помолили Иаков и Йоан. Разсърдили им се, че са поискали специални места до Господа. Тогава Христос обяснил на всички им какво е да си водач. Казал:

- Вижте тези, които не са Божии хора. Първениците сред тях не се отнасят към хората с уважение. Те мислят, че всички останали са по-долу от тях. Правят се на важни и карат всички други да им слугуват.

После добавил:

- Ако искате да бъдете Мои следовници, трябва да правите обратното: да виждате всеки като свой равен. Трябва да бъдете добри с всички. Трябва да служите на всички. Дойдох не да ми служат, а да дам живота Си за всички хора.

КАКВО МИСЛИТЕ?
1. Какво казал Христос на учениците Си за Своята смърт?
2. Къде пожелали Иаков и Йоан да седнат, когат Иисус се възцари на небето?
3. Христос ли решава кой да седне от лявата и от дясната Му страна?
4. Иисус казал, че повечето първенци искат другите да им прислужват.
5. Ако сме следовници на Христа, от кои ще сме - тези, които си придават важност или тези, които служат на другите?
--------------------------------------------------------------------------
17 април 2016
Неделя пета - на св. Мария Египетска
Марк 10:32-45
Предучилищна - II клас

ТРЯБВА ДА СЛУЖИМ НА ДРУГИТЕ

Веднъж нашият Господ Иисус Христос казал на учениците Си, че, когато отидат в Йерусалим, ще им се случат много лоши неща. Казал им, че ще умре и след три дни ще възкръсне отново.

Иаков и Йоан дошли да поговорят с Христа. Помолили Го да направи нещо за тях.

- Какво искате да направя? - Ги попитал Той.
- Искаме да седнем точно до Теб, на специални места от лявата и дясната Ти страна, в славата Ти - отговорили те.

Христос казал:

- Преди това да се случи, всички ние с вас ще преживеем трудни неща. Освен това, не Аз решавам кой да седне до Мен.

Когато другите ученици чули какво са си поискали Иаков и Йоан, много се ядосали. Христос ги извикал и им казал:

- Знаете, че земните управници се държат високомерно и използват властта си, за да се хвалят. Но не бива да постъпват така моите следовници. Този, който иска да бъде велик човек, трябва да бъде слуга. Който иска да бъде важен, трябва да служи на всички останали. Дори Аз не дойдох, за да ми служат, а да служа на другите и да дам живота Си, за да спася мнозина.

КАКВО МИСЛИТЕ?
1. Къде казал Иисус на учениците Си, че ще отидат?
2. Кой помолил Христа за специални места до Него?
3. Как се почувствали другите ученици, когато научили за това?
4. Някога били ли сте край човек, който иска всичкото внимание за себе си или изисква специално отношение? Какво беше усещането да сте до такъв човек?
5. Според Христа как трябва Неговите ученици да се отнасят към другите?
6. Потърсете начини да служите на другите. Ще им служите ли както Христа?
---------------------------------------------------------------------------
17 април 2016
Неделя пета - на св. Мария Египетска
III - IV клас

ТРЯБВА ДА СЛУЖИМ НА ДРУГИТЕ

Когато бяха на път, възлизайки за Иерусалим, Иисус вървеше пред тях, а те бяха смаяни; и следвайки подире Му, бояха се. И като повика пак дванайсетте, Той почна да им говори, какво ще стане с Него: ето, възлизаме за Иерусалим, и Син Човеческий ще бъде предаден на първосвещениците и книжниците, и ще Го осъдят на смърт, и ще Го предадат на езичниците; и ще се поругаят над Него, и ще Го бичуват, и ще Го оплюят, и ще Го убият; и на третия ден ще възкръсне. Тогава се приближиха до Него Зеведеевите синове, Иаков и Иоан, и рекоха: Учителю, желаем да ни сториш, каквото поискаме. Той ги попита: какво искате да ви сторя? Те Му рекоха: дай ни да седнем при Тебе, един отдясно, а друг отляво, в славата Ти. Но Иисус им рече: не знаете, какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз пия, и да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам? Те отговориха: можем. А Иисус им каза: чашата, която Аз пия, ще пиете, и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите; но да дам да се седне Мене отдясно и отляво, не зависи от Мене; сядането е на ония, за които е приготвено. И десетте, като чуха, почнаха да негодуват за Иакова и Иоана. А Иисус, като ги повика, рече им: знаете, че ония, които се смятат за князе на народите, господаруват над тях, и велможите им властвуват върху тях. Но между вас няма да бъде тъй: който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга; и който иска между вас да бъде пръв, нека бъде на всички роб. Защото и Син Човеческий не дойде, за да Му служат, но да послужи и даде душата Си откуп за мнозина.

КАКВО МИСЛИТЕ?

1. В началото на това Евангелие, Христос насърчава учениците си. Къде им казва, че отиват? Какво ги предупреждава, че ще се случи там?
2. Веднага след това Иаков и Йоан казват нещо на Христа. Какво?
3. Как реагират другите ученици на молбата на Иаков и Йоан?
4. Христос напомня на учениците си, че земните управници се държат като по-горни от подчинените си. Според Господа как трябва да се държат учениците Му?
5. Самият Иисус за да Му служат ли дойде на земята или за да послужи на другите?
6. Днес ще ви се открият възможности да послужите на другите. За себе си и своите желания ли ще мислите или, като Христа, ще служите на другите с любов?
------------------------------------------------------------------------------
17 април 2016
Неделя пета - на св. Мария Египетска
Марк 10:32-45
Прогимназия

ТРЯБВА ДА СЛУЖИМ НА ДРУГИТЕ

Когато бяха на път, възлизайки за Иерусалим, Иисус вървеше пред тях, а те бяха смаяни; и следвайки подире Му, бояха се. И като повика пак дванайсетте, Той почна да им говори, какво ще стане с Него: ето, възлизаме за Иерусалим, и Син Човеческий ще бъде предаден на първосвещениците и книжниците, и ще Го осъдят на смърт, и ще Го предадат на езичниците; и ще се поругаят над Него, и ще Го бичуват, и ще Го оплюят, и ще Го убият; и на третия ден ще възкръсне. Тогава се приближиха до Него Зеведеевите синове, Иаков и Иоан, и рекоха: Учителю, желаем да ни сториш, каквото поискаме. Той ги попита: какво искате да ви сторя? Те Му рекоха: дай ни да седнем при Тебе, един отдясно, а друг отляво, в славата Ти. Но Иисус им рече: не знаете, какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз пия, и да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам? Те отговориха: можем. А Иисус им каза: чашата, която Аз пия, ще пиете, и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите; но да дам да се седне Мене отдясно и отляво, не зависи от Мене; сядането е на ония, за които е приготвено. И десетте, като чуха, почнаха да негодуват за Иакова и Иоана. А Иисус, като ги повика, рече им: знаете, че ония, които се смятат за князе на народите, господаруват над тях, и велможите им властвуват върху тях. Но между вас няма да бъде тъй: който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга; и който иска между вас да бъде пръв, нека бъде на всички роб. Защото и Син Човеческий не дойде, за да Му служат, но да послужи и даде душата Си откуп за мнозина.

КАКВО МИСЛИТЕ?
1. Днешното Евангелие ни казва, че са на път с думите: "възлизайки." Какво правим, когато сме на път?
2. Къде отиват?
3. Кой ги води?
4. Как се чувстват по време на това пътуване, на което ги води Христос?
5. Какво ще се случи, което ще ги изуми? Какво мислите, че ще разберат неочаквано за Христа и това пътуване, което ще ги изуми?
6. Какво ще причини страха им? Какво според вас ще разберат за Иисус и пътуването им, което ще ги оплаши?
7. Мислите ли, че трябва да са изумини? Уплашени? Защо?
---------------------------------------------------------------
17 април 2016
Неделя пета - на св. Мария Египетска
Марк 10:32-45
Гимназия

Когато бяха на път, възлизайки за Иерусалим, Иисус вървеше пред тях, а те бяха смаяни; и следвайки подире Му, бояха се. И като повика пак дванайсетте, Той почна да им говори, какво ще стане с Него: ето, възлизаме за Иерусалим, и Син Човеческий ще бъде предаден на първосвещениците и книжниците, и ще Го осъдят на смърт, и ще Го предадат на езичниците; и ще се поругаят над Него, и ще Го бичуват, и ще Го оплюят, и ще Го убият; и на третия ден ще възкръсне. Тогава се приближиха до Него Зеведеевите синове, Иаков и Иоан, и рекоха: Учителю, желаем да ни сториш, каквото поискаме. Той ги попита: какво искате да ви сторя? Те Му рекоха: дай ни да седнем при Тебе, един отдясно, а друг отляво, в славата Ти. Но Иисус им рече: не знаете, какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз пия, и да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам? Те отговориха: можем. А Иисус им каза: чашата, която Аз пия, ще пиете, и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите; но да дам да се седне Мене отдясно и отляво, не зависи от Мене; сядането е на ония, за които е приготвено. И десетте, като чуха, почнаха да негодуват за Иакова и Иоана. А Иисус, като ги повика, рече им: знаете, че ония, които се смятат за князе на народите, господаруват над тях, и велможите им властвуват върху тях. Но между вас няма да бъде тъй: който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга; и който иска между вас да бъде пръв, нека бъде на всички роб. Защото и Син Човеческий не дойде, за да Му служат, но да послужи и даде душата Си откуп за мнозина.

КАКВО МИСЛИТЕ?
 1. Днешното Евангелие ни казва, че са на път с думите: "възлизайки." Какво ни говори това за хората в това Евангелие?
2. Къде отиват? Защо трябва група хора да отива там? Какво има там? Какво им казва Христос, че ще се случи там? Какво ни говори всичко това за тях?
3. Как ги кара да се чувстват това пътуване? Защо според вас се чувстват така?
4. На какъв път се намираме ние като общност? Какво пътуване сме предприели?
5. Каква цел ще достигнем през Страстната седмица и Пасха?
6. Това, че сме на такъв път какво ни говори за нас като общност?
7. По какво нашето пътуване си прилича с пътуването от днешното Евагелие? По какво се различава?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...