четвъртък, 24 март 2016 г.

"Да внимаваме!" - Неделя Втора: на св. Григорий Палама

Материалите за неделните Евангелия. Разделени са в различни възрастови групи. За икона за оцветяване и идеи как да се организира съдържанието на разпечатките вижте: http://www.antiochian.org/sites/default/files/2016-03-27-a.pdf


27 март 2016
Неделя Втора на Великия пост
Марк 2:1-12
Детска градина

ХРИСТОС ИЗЦЕЛЯВА ЧОВЕК, КОЙТО ВЛЯЗЪЛ ПРЕЗ ПОКРИВА

Много хора искали да чуят как Христос проповядва. В къщата, където бил, нямало повече място. Дошли хора с човек на носилка. Той бил парализиран, което значи, че не можел да помръдне. Този човек искал Христос да го изцели. Приятелите му го занесли при Христа. Когато дошли не можели да минат през врата заради многото хора. Вместо това минали през покрива.

Махнали част от покрива и спуснали приятеля си пред Христа. Толкова много искали изцеление за приятеля си и вярвали, че Христос ще му го даде.

Иисус видял тяхната вяра и казал на парализирания:
- Синко, прощават ти се греховете. За да знаете, че Син Човечески може да прощава грехове, казвам на болния: "Стани, вземи си носилката и се прибери вкъщи."

Човекът станал и направил както му казал Господ. Всички били изумени и казали:
- Никога преди не сме виждали нещо подобно!

КАКВО МИСЛИТЕ?

1. Преди да отговорите на въпросите, си представете какво се е случило. Представете си къща, направена от тухли от кал със сламен покрив. Сега си представете как Христос поучава хората, скупчени в нея.
2. Защо болният и неговите приятели не могли да минат през вратата?
3. От къде минали, след като не могли да влязат през вратата?
4. Иисус изцелил ли човека? Как разбираме това от иконата?
-------------------------------------------------------------------------
27 март 2016
Неделя Втора на Великия пост
Марк 2:1-12
Предучилищна до II клас

ХРИСТОС ИЗЦЕЛЯВА ЧОВЕК, КОЙТО ВЛЯЗЪЛ ПРЕЗ ПОКРИВА

Един ден нашият Господ Иисус Христос се върнал в Капернаум. Хората разбрали, че е там и дошли в къщата, където бил Той. Всички се скупчили колкото може по-близо до Него. Къщата била препълнена! Всички искали да чуят проповедта на Иисус.

Четирима души донесли приятеля си, който не можел да се движи. Те знаели, че Иисус може да му помогне. Понеже къщата била толкова пълна, четиримата не могли да влязат през вратата, затова се покатерили през покрива. Махнали част от покрива точно над Христа. После спуснали приятеля си при Него през дупката.

Иисус видял вярата им и казал на човека:
- Прощават ти се греховете.

Някои книжници седели в тълпата. Когато чули тези думи, си помислили: "Защо този Човек говори така? Как смее да каже такова нещо? Само Бог може да прощава грехове!"

Христос знаел какво си мислят и казал: 
-Какво е по-лесно да кажа: "Прощават ти се греховете" или "Стани, вдигни постелката си и ходи!"

Човекът, който не можел да се движи, веднага станал, взел постелката си и си тръгнал от къщата! Всички, които видели това чудо, се изумили и възхвалили Бога. Казали:
- Никога преди не сме виждали нещо подобно!

КАКВО МИСЛИТЕ?
1. Защо толкова много хора дошли в къщата, където бил Иисус?
2. Колко приятели помогнали на човека, който не можел да се движи?
3. Приятелите много искали да помогнат на болния да стигне до Христа. Но къщата била препълнена. Как постъпили?
4. Книжниците били ли доволни, че Христос казал, че греховете на човека са простени? Как разбрахте?
5. Иисус излекувал ли човека? Как разбрахте?
6. Вие бихте ли искали да можехте да отидете в тази къща в този ден? Защо?
-----------------------------------------------------------------------------------
27 март 2016
Неделя Втора на Великия пост
Марк 2:1-12
III - V клас

РАЗСЛАБЛЕНИЯТ ВЛИЗА, ЗА ДА СЕ СРЕЩНЕ С ХРИСТА

След няколко дни Той пак влезе в Капернаум; и се разчу, че е в една къща. Тозчас се събраха мнозина, тъй че и пред вратата не можеха да се поберат; и Той им проповядваше словото. И дойдоха при Него с един разслабен, когото носеха четворица, и като не можеха да се приближат до Него поради навалицата, разкриха и пробиха покрива на къщата, дето се намираше Той, и спуснаха одъра, на който лежеше разслабеният. Като видя вярата им, Иисус каза на разслабения: чедо, прощават ти се греховете. Там седяха някои от книжниците и размишляваха в сърцата си: какво тъй богохулствува Тоя? Кой може да прощава грехове, освен един Бог? Иисус, веднага като узна с духа Си, че размишляват тъй в себе си, рече им: що размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно да кажа на разслабения: прощават ти се греховете ли, или да кажа: стани, вземи си одъра и ходи? Но за да знаете, че Син Човеческий има власт на земята да прощава грехове (казва на разслабения): тебе казвам: стани, вземи си одъра и върви у дома си. Той веднага стана и, като взе одъра си, излезе пред всички, тъй че всички се чудеха и славеха Бога, като казваха: никога такова нещо не сме виждали.

КАКВО МИСЛИТЕ?
1. Какво станало, когато хората научили, че Христос е в Капернаум?
2. Четиримата мъже били ли са загрижени за парализирания човек? Как разбрахте?
3. Какво казва Господ на парализирания мъж в началото?
4. Защо след това Христос му казал да си вдигне одъра и да си ходи?
5. Как бихте се почувствали, ако сте в къщата и видите всичко това да се случва пред очите ви?
6. Имате ли вяра, че Бог може да помогне на приятелите ви в техните трудности? В молитвите си донесете приятелите си при Христа и Го молете да им помага. Никога не се знае какво чудесно нещо ще направи за тях!
-------------------------------------------------------------------------
27 март 2016
Неделя Втора на Великия пост
Марк 2:1-12
Прогимназия

РАЗСЛАБЛЕНИЯТ И НЕГОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ

След няколко дни Той пак влезе в Капернаум; и се разчу, че е в една къща. Тозчас се събраха мнозина, тъй че и пред вратата не можеха да се поберат; и Той им проповядваше словото. И дойдоха при Него с един разслабен, когото носеха четворица, и като не можеха да се приближат до Него поради навалицата, разкриха и пробиха покрива на къщата, дето се намираше Той, и спуснаха одъра, на който лежеше разслабеният. Като видя вярата им, Иисус каза на разслабения: чедо, прощават ти се греховете. Там седяха някои от книжниците и размишляваха в сърцата си: какво тъй богохулствува Тоя? Кой може да прощава грехове, освен един Бог? Иисус, веднага като узна с духа Си, че размишляват тъй в себе си, рече им: що размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно да кажа на разслабения: прощават ти се греховете ли, или да кажа: стани, вземи си одъра и ходи? Но за да знаете, че Син Човеческий има власт на земята да прощава грехове (казва на разслабения): тебе казвам: стани, вземи си одъра и върви у дома си. Той веднага стана и, като взе одъра си, излезе пред всички, тъй че всички се чудеха и славеха Бога, като казваха: никога такова нещо не сме виждали.

КАКВО МИСЛИТЕ?
1. Какво се случва, когато Христос се прибира вкъщи?
2. Какво ни говори това за Христа?
3. Мислите ли, че в наши дни можем да се срещнем с Иисус? Защо? Ако да, как?
4. Какво правят хората в този откъс от Евангелието, докато са в дома му?
5. По какво прилича поведението им на нашето поведение в църквата? По какво се различава?
6. Мислите ли, че имаме нещо общо с хората в този Евангелски откъс?
---------------------------------------------------------------------------
27 март 2016
Неделя Втора на Великия пост
Марк 2:1-12
Гимназия

РАЗСЛАБЛЕНИЯТ И НЕГОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ

След няколко дни Той пак влезе в Капернаум; и се разчу, че е в една къща. Тозчас се събраха мнозина, тъй че и пред вратата не можеха да се поберат; и Той им проповядваше словото. И дойдоха при Него с един разслабен, когото носеха четворица, и като не можеха да се приближат до Него поради навалицата, разкриха и пробиха покрива на къщата, дето се намираше Той, и спуснаха одъра, на който лежеше разслабеният. Като видя вярата им, Иисус каза на разслабения: чедо, прощават ти се греховете. Там седяха някои от книжниците и размишляваха в сърцата си: какво тъй богохулствува Тоя? Кой може да прощава грехове, освен един Бог? Иисус, веднага като узна с духа Си, че размишляват тъй в себе си, рече им: що размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно да кажа на разслабения: прощават ти се греховете ли, или да кажа: стани, вземи си одъра и ходи? Но за да знаете, че Син Човеческий има власт на земята да прощава грехове (казва на разслабения): тебе казвам: стани, вземи си одъра и върви у дома си. Той веднага стана и, като взе одъра си, излезе пред всички, тъй че всички се чудеха и славеха Бога, като казваха: никога такова нещо не сме виждали.

КАКВО МИСЛИТЕ?
1. Какво питат книжниците?
2. Защо задават този въпрос?
3. Как им отговаря Христос?
4. Защо Иисус изцелява разслабления?
5. Как реагират хората на изцелението на разслабления от Христа?
6. Какво ни говори това? Как отговаря Бог на въпросите ни според този Евангелски откъс?
7. Мислите ли, че можем да задаве въпроси на Бога? Защо?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...