четвъртък, 3 март 2016 г.

"Да внимаваме!" - Страшният съд за деца

Материалите за неделните Евангелия. Разделени са в различни възрастови групи. За икона за оцветяване и идеи как да се организира съдържанието на разпечатките вижте:

Източник:http://www.antiochian.org/sites/default/files/2016-03-06-a.pdf

The Last Judgement
6 март 2016
Неделя на Страшния съд
Матей 25:31-46
Детска градина

ХРИСТОС ИСКА ДА ПОМАГАМЕ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ

Христос разказал много важна поучителна случка. Казал, че, при свършека на света, Той ще седне на престол. Ще бъде Цар и Съдия, който ще реши кои хора са изпълнявали Божията воля и кои не са. В този разказ той използвал  думата "овце" за добрите хора, и "кози" за тези, които не изпълняват Божията воля.

"Царят събрал овцете и козите пред себе си. Казал на овцете:

- Елате при Мен! На вас принадлежи царството, защото бях гладен и ме нахранихте, жаден бях и ме напоихте, гол бях и ме облякохте, затворен бях и ме посетихте.

Овцете, добрите хора, ще отговорят:

- Господи, кога те видяхме гладен и те нахранихме или жаден и те напоихме? Кога беше странник и те приехме или гол и те облякохме?

Царят ще им отговори:

- Погрижихте се за беден, който беше гладен и гол. Харесва Ми, когато виждам всички хора да постъпват така. Когато си помагате взаимно, особено, ако се грижите за нуждаещите се, помагате на Мен. Овце Мои, елате и бъдете с Мен във вечния живот и споделете Моята слава.

На козите, които не са се грижили за бедните и нуждаещите се, казал:

- Махнете се от очите Ми. Не може да влезете в Царството.

КАКВО МИСЛИТЕ?

1. Когато Христос разказал тази поучителна случка, използвал два вида животни, за да ни поучи. Кои животни избрал?
2. Кои от животните Бог ще приеме в Царството Си?
3. Какво са направили те, за да угодят на Бога?
4. Бог иска да помагаме на нуждаещите се. Ти някога:
* отварял ли си вратата, за да мине друг?
* помагал ли си на някой, който е пострадал на детската площадка?
* участвал ли си в благотворителна акция?
* играл ли си с дете, което е било самичко?
5. Христос иска да сме услужливи и грижовни, за да бъдем като Него.

--------------------------------------------------------------------------------------

6 март 2016
Неделя на Страшния съд
Матей 25:31-46
Предучилищна до II клас

ХРИСТОС ИСКА ДА ПОМАГАМЕ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ

Един ден нашият Господ Иисус Христос разказал за времена, които тепърва ще дойдат. Казал, че, щом дойде краят на света, Той ще се завърне, седнал на престол. Ще е в цялата си слава и всички свети ангели ще бъдат с Него!

Тогава хората от целия свят ще се съберат там.Нашият Господ Христос ще раздели всички на две, както пастирят отделя овцете и козите.

Нашият Господ казал, че добрите хора ще отидат Божието Небесно царство! Те са хранили гладните, напоили жадните, били дружелюбни с непознатите, облекли бедните, посетили болните и отишли да се срещнат със затворниците. Нашият Господ казал, че, когато добрите хора правят така на другите, правят така на самия Него.

Послед казал нещо тъжно. Казал, че хората, които не помагат на другите около себе си, ще трябва да се отдалечат от Него. Ще отидат в огъня при дявола. Защото не са помагали на другите и не са помагали на нашия Господ. И така ще бъдат наказани, но добрите хора ще живеят вечно с Бог!

КАКВО МИСЛИТЕ?

1. Къде ще седи нашият Господ Христос при края на света? Какво ще се случи тогава?
2. Кой ще дойде при Него там?
3. Как ще ги раздели Той?
4. Какво ще получат добрите хора?
5. Можете ли да кажете едно нещо, което добрите хора правят на другите?
6. Какво тъжно нещо се случва с тези, които не помагат на другите?
7. Вие също можете да помогнете на нашия Господ! Можете да бъдете мили с брат си и сестра си. Можете да дадете някои от играчките си на деца, които нямат играчки. Можете да помагате на мама и татко. Може да се сприятелите с ново дете. Как ще помогнете на Христос днес?

-----------------------------------------------------------------------------------------
6 март 2016
Неделя на Страшния съд
Матей 25:31-46
III - V клас

БОГ ИСКА ДА ПОМАГАМЕ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ

Господ казал:

"А кога дойде Син Човеческий в славата Си, и всички свети Ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата Си, и ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози; и ще постави овците от дясната Си страна, а козите - от лявата. Тогава Царят ще каже на ония, които са от дясната Му страна: дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира; защото гладен бях, и Ми дадохте да ям; жаден бях, и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте; гол бях, и Ме облякохте; болен бях, и Ме посетихте; в тъмница бях, и Ме споходихте. Тогава праведниците ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и нахранихме, или жаден, и напоихме? Кога Те видяхме странник, и прибрахме, или гол, и облякохме? Кога Те видяхме болен, или в тъмница, и Те споходихме? А Царят ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили. Тогава ще каже и на ония, които са от лява страна: идете от Мене, проклети, в огън вечний, приготвен за дявола и неговите ангели; защото гладен бях, и не Ми дадохте да ям; жаден бях, и не Ме напоихте; странник бях, и не Ме прибрахте; гол бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница, и не Ме споходихте. Тогава и те ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не Ти послужихме? Тогава ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото не сте сторили това на едного от тия най-малките, и Мене не сте го сторили. И тия ще отидат във вечна мъка, а праведниците - в живот вечен."

КАКВО МИСЛИТЕ?

1. Можете ли да си представите Христос, който идва в цялата си слава, с всичките си свети ангели край Себе Си? Как ще изглежда това?
2. Защо според Вас нашият Господ дава за пример пастир, който отделя овце от кози, за да илюстрира мисълта си?
3. Какво ще каже Царят на "овцете" от дясната Си страна?
4. Какво ще каже на "козите" от лявата Си страна?
5. Праведните хора в това Евангелие са тези, които са правили това, което нашият Господ Христос е правил на земята: хранил и обличал нуждаещите се, грижил се за болнинте, посещавал затворниците. На кого е казал нашият Господ, че в действителност са правили тези неща?
6. А ти? В кое число би искал Христос да те сложи? Отнасяш ли се с хората около себе си, както би се отнесъл с тях Христос? Потърси начини да помагаш на другите, защото така ще помагаш на Бог!
-------------------------------------------------------------------------------------

6 март 2016
Неделя на Страшния съд
Матей 25:31-46
Прогимназия

БОГ ИСКА ДА ПОМАГАМЕ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ

"А кога дойде Син Човеческий в славата Си, и всички свети Ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата Си, и ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози; и ще постави овците от дясната Си страна, а козите - от лявата. Тогава Царят ще каже на ония, които са от дясната Му страна: дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира; защото гладен бях, и Ми дадохте да ям; жаден бях, и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте; гол бях, и Ме облякохте; болен бях, и Ме посетихте; в тъмница бях, и Ме споходихте. Тогава праведниците ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и нахранихме, или жаден, и напоихме? Кога Те видяхме странник, и прибрахме, или гол, и облякохме? Кога Те видяхме болен, или в тъмница, и Те споходихме? А Царят ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили. Тогава ще каже и на ония, които са от лява страна: идете от Мене, проклети, в огън вечний, приготвен за дявола и неговите ангели; защото гладен бях, и не Ми дадохте да ям; жаден бях, и не Ме напоихте; странник бях, и не Ме прибрахте; гол бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница, и не Ме споходихте. Тогава и те ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не Ти послужихме? Тогава ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото не сте сторили това на едного от тия най-малките, и Мене не сте го сторили. И тия ще отидат във вечна мъка, а праведниците - в живот вечен."

КАКВО МИСЛИТЕ?

1. Какво казва днешното Евангелие за идването на Син Човечески?
2. Какво казва за Своята царственост?
3. Какво казва за това какъв е за народите?
4. Христос нарича себе си Син Човечески. Какво казва за Себе Си по този начин?
5. Защо това е важно?
---------------------------------------------------------------------------------------------

6 март 2016
Неделя на Страшния съд
Матей 25:31-46
Гимназия

БОГ ИСКА ДА ПОМАГАМЕ НА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ

Господ казал:

"А кога дойде Син Човеческий в славата Си, и всички свети Ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата Си, и ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози; и ще постави овците от дясната Си страна, а козите - от лявата. Тогава Царят ще каже на ония, които са от дясната Му страна: дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира; защото гладен бях, и Ми дадохте да ям; жаден бях, и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте; гол бях, и Ме облякохте; болен бях, и Ме посетихте; в тъмница бях, и Ме споходихте. Тогава праведниците ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и нахранихме, или жаден, и напоихме? Кога Те видяхме странник, и прибрахме, или гол, и облякохме? Кога Те видяхме болен, или в тъмница, и Те споходихме? А Царят ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили. Тогава ще каже и на ония, които са от лява страна: идете от Мене, проклети, в огън вечний, приготвен за дявола и неговите ангели; защото гладен бях, и не Ми дадохте да ям; жаден бях, и не Ме напоихте; странник бях, и не Ме прибрахте; гол бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница, и не Ме споходихте. Тогава и те ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не Ти послужихме? Тогава ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото не сте сторили това на едного от тия най-малките, и Мене не сте го сторили. И тия ще отидат във вечна мъка, а праведниците - в живот вечен."

КАКВО МИСЛИТЕ?

1. Прочетете Даниил 7:13-14, където е описан Синът Човечески.
2. Какво казва днешното Евангелие за идването на Сина Човечески? А за Неговата царственост? За това какъв е за народите?
3. По какво си приличат тези две описания? По какво се различават?
4. Кой нарича Себе Си Син Човечески?
5. Какво казва за Себе Си, когато се нарича така?
6. Защо това е важно твърдение?

Няма коментари:

Публикуване на коментар

КОМЕНТАРИТЕ СЕ ПУБЛИКУВАТ, СЛЕД КАТО БЪДАТ ОДОБРЕНИ!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...