петък, 3 юни 2016 г.

"Да внимаваме!" Неделя шеста след Пасха - на слепородения за деца

Материалите за неделните Евангелия. Разделени са в различни възрастови групи. За икона за оцветяване и идеи как да се организира съдържанието на разпечатките вижте: http://www.antiochian.org/sites/default/files/2016-06-05-a.pdf5 юни 2016
Неделя на слепородения
Йоан 9:1-38
Детска градина

ИЗЦЕРЕНИЕТО НА СЛЕПОРОДЕНИЯ

Както си вървял Господ Иисус Христос, видял един слепец. Христос плюнал на земята и направил калчица. Сложил я на очите на слепия човек и му казал да се измие в близката къпалня. Мъжът Го послушал и бил излекуван!

Хората завели изцеления при фарисеите. Фарисеите се разстроили, че Христос е излекувал човека в събота, когато техните закони казвали, че не редно да се работи. Хората не повярвали, че Иисус е от Бога. Не мислели, че Иисус може да е излекувал слепородения!

А мъжът се изненадал, че те не повярвали. Той станал последовател на Христа.

А ВИЕ КАК МИСЛИТЕ?
1. Вижте иконата, кога се е случила тази случка?
2. Какво направил Христос, за да изцели слепородения?
3. Защо фарисеите Му се ядосали, че е изцерил човека?
4. Защо хората не повярвали, че Иисус е изцелил човека?
-----------------------------------------------------------------------------
5 юни 2016
Неделя на слепородения
Йоан 9:1-38
Предучилищна - II клас

ИЗЦЕЛЕНИЕТО НА СЛЕПОРОДЕНИЯ

Един ден, нашият Господ Иисус Христос видял сляп човек. Този човек бил сляп от деня, в който се е родил. Нашият Господ Иисус казал на учениците Си, че Той е светлината на света. После плюнал на земята. След това сложил калчицата, получена от слюнката, на очите на човека. Казал му: "Отиди и се умий се в къпалнята Силоам."

Човекът послушал Иисус и бил излекуван! Можел да вижда! Съседите му не повярвали, че това е същият мъж. И се скарали помежду си. Накрая мъжът казал: "Аз съм слепородения. Христос ме излекува и сега мога да виждам!"

Съседите завели мъжа при фарисеите. Фарисеите се разсърдили, защото Иисус е излекувал човек в събота, деня за почивка на евреите. Те спорели за това дали Христос е от Бога. Попитали родителите на човека дали наистина е бил сляп. Родителите казали: "Да, винаги е бил сляп. Не знаем как така сега може да вижда. Питайте него - достатъчно голям е да отговори сам."

Фарисеите отново питали мъжа за Иисус. Той казал: "Знам само, че, макар че бях сляп, сега виждам. Бог слуша тези, които Го следват. Ако този Мъж не беше от Бога, нямаше да може да ме изцели."

Фарисеите се ядосали, когато мъжът казал това. И го изгонили от синагогата. Господ Иисус Христос чул, че го изгонили, намерил го и попитал: "Вярваш ли в Сина Човечески?" Човекът казал: "Да, вярвам!" и се поклонил на Христа.

А ВИЕ КАКВО МИСЛИТЕ?
1. От колко време е бил сляп човекът в този евангелски разказ?
2. С какво Иисус намазал очите на слепеца?
3. Какво станало, след като човекът послушал Христа и се умил в къпалнята?
4. Има много спорещи хора в този разказ. Посочете една група спорещи и защо са спорили.
5. Слепороденият вярвал ли, че Христос е от Бога? Как разбрахте?
6. Някога крили ли сте се на някое тъмно място при игра на криеница? Не беше ли чудесно отново да излезете на светлина? Иисус, Светлината на света, помогнал на слепеца да се върне в светлината, когато излекувал зрението му.
7. Когато изповядвате греховете си, Иисус, Светлината на света, ви прощава и също ви връща към светлината!
---------------------------------------------------------------------------
5 юни 2016
Неделя на слепородения
Йоан 9:1-38
III - V клас

ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПОРОДЕНИЯ

И като минаваше, видя един човек, сляп от рождение. Учениците Му Го попитаха и казваха: Рави, кой е съгрешил, тоя или родителите му, за да се роди сляп? Иисус отговори: нито тоя е съгрешил, нито родителите му, но това биде, за да се явят делата Божии върху му. Аз трябва да върша делата на Тогова, Който Ме е пратил, докле е ден; настъпва нощ, когато никой не може да работи. Докле съм в света, светлина съм на света. Това като каза, плюна на земята, направи калчица от плюнката и намаза с нея очите на слепия, и му рече: иди се умий в къпалнята Силоам (което значи: пратен). Той отиде, уми се и се върна прогледал. А съседите и ония, които го бяха виждали по-преди, че беше сляп, думаха: не е ли този, който седеше и просеше? Едни думаха: този е, а други: прилича на него; той пък казваше: аз съм. Тогава го питаха: как ти се отвориха очите? Той отговори и рече: един Човек, Който се нарича Иисус, направи калчица, намаза очите ми и ми рече: иди в къпалнята Силоам и се умий. Отидох, умих се, и прогледах. Те пък му рекоха: де е Той? Отговори: не зная. Тогава заведоха при фарисеите човека, който беше по-преди сляп. А беше събота, когато Иисус направи калчицата и му отвори очите. Питаха го също и фарисеите, как е прогледал. Той им рече: тури ми калчица на очите, и се умих, и гледам. Тогава някои от фарисеите думаха: Тоя Човек не е от Бога, защото не пази събота. Други думаха: как може грешен човек да върши такива чудеса? И произлезе помежду им разпра. Казват пак на прогледалия слепец: ти какво казваш за Него, задето ти отвори очите? А той рече: пророк е. Но иудеите не повярваха за него, че е бил сляп и прогледал, докато не повикаха родителите на самия прогледал и ги попитаха, думайки: този ли е вашият син, за когото вие казвате, че се родил сляп? А как сега вижда? Родителите му отговориха и им рекоха: знаем, че този е нашият син и че се роди сляп; а как сега вижда, не знаем, или кой му е отворил очите, ние не знаем. Той сам е пълнолетен; него попитайте; нека сам говори за себе си.
Това казаха родителите му, понеже се бояха от иудеите; защото иудеите се бяха вече сдумали да отлъчат от синагогата оногова, който Го признае за Христа. Затова и родителите му казаха: той е пълнолетен; него попитайте. Тогава повикаха повторно човека, който преди беше сляп, и му казаха: въздай Богу слава; ние знаем, че Тоя Човек е грешник. Той отговори и рече: дали е грешник, не зная; едно зная, че бях сляп, а сега виждам. Пак го попитаха: какво ти направи? Как ти отвори очите? Отговори им: казах ви вече, и не чухте; какво пак искате да чуете? да не би и вие да искате да Му станете ученици? А те го изхокаха и рекоха: ти си Негов ученик; а ние сме Моисееви ученици. Ние знаем, че на Моисея е говорил Бог; а Тогова не знаем откъде е.
Отговори човекът и им рече: това е и чудното, че вие не знаете, откъде е, а ми отвори очите.
Ние пък знаем, че Бог не слуша грешници; но, който почита Бога и върши волята Му, Тогова слуша.Открай век не се е чуло, някой да е отворил очи на слепороден. Ако Той не беше от Бога, не можеше да направи нищо. Отговориха му и рекоха: ти цял в грехове си роден, и ти ли нас учиш? И го изпъдиха вън. Иисус чу, че го изпъдили вън и, като го намери, рече му: ти вярваш ли в Сина Божий? Той отговори и рече: кой е, господине, та да повярвам в Него? Иисус му рече: и видял си Го, и, Който говори с тебе, Той е. А той рече: вярвам, Господи! И Му се поклони.

А ВИЕ КАКВО МИСЛИТЕ?
1. Как Иисус изцелил слепородения?
2. Кой се ядосал на Христа, че слепеца? Защо се ядосали?
3. Фарисеите повярвали ли, че мъжът е бил изцелен? Кого повикали?
4. Какво според родителите на слепородения трябва да направят фарисеите? Защо са им казали това?
5. Когато го разпитали за втори път, мъжът все още ли стоял на страната на Христа? По какво разбрахте?
6. А вие? Хората питат ли ви за вашата вяра? Как отговаряте? Молете се, искайте Божията помощ, за да стоите на Негова страна и на страната на църквата при всякакви трудности!
---------------------------------------------------------------------------------------------
Не забравяйте, че можете да си направите радио театър като използвате Евангелския текст и следните участници:
Разказвач, учениците, Иисус, съседи, слепецът, фарисеите, родителите на сляпородения.
----------------------------------------------------------------------------------------------
5 юни 2016
Неделя на слепородения
Йоан 9:1-38
Прогимназия

ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПОРОДЕНИЯ

И като минаваше, видя един човек, сляп от рождение. Учениците Му Го попитаха и казваха: Рави, кой е съгрешил, тоя или родителите му, за да се роди сляп? Иисус отговори: нито тоя е съгрешил, нито родителите му, но това биде, за да се явят делата Божии върху му. Аз трябва да върша делата на Тогова, Който Ме е пратил, докле е ден; настъпва нощ, когато никой не може да работи. Докле съм в света, светлина съм на света. Това като каза, плюна на земята, направи калчица от плюнката и намаза с нея очите на слепия, и му рече: иди се умий в къпалнята Силоам (което значи: пратен). Той отиде, уми се и се върна прогледал. А съседите и ония, които го бяха виждали по-преди, че беше сляп, думаха: не е ли този, който седеше и просеше? Едни думаха: този е, а други: прилича на него; той пък казваше: аз съм. Тогава го питаха: как ти се отвориха очите? Той отговори и рече: един Човек, Който се нарича Иисус, направи калчица, намаза очите ми и ми рече: иди в къпалнята Силоам и се умий. Отидох, умих се, и прогледах. Те пък му рекоха: де е Той? Отговори: не зная. Тогава заведоха при фарисеите човека, който беше по-преди сляп. А беше събота, когато Иисус направи калчицата и му отвори очите. Питаха го също и фарисеите, как е прогледал. Той им рече: тури ми калчица на очите, и се умих, и гледам. Тогава някои от фарисеите думаха: Тоя Човек не е от Бога, защото не пази събота. Други думаха: как може грешен човек да върши такива чудеса? И произлезе помежду им разпра. Казват пак на прогледалия слепец: ти какво казваш за Него, задето ти отвори очите? А той рече: пророк е. Но иудеите не повярваха за него, че е бил сляп и прогледал, докато не повикаха родителите на самия прогледал и ги попитаха, думайки: този ли е вашият син, за когото вие казвате, че се родил сляп? А как сега вижда? Родителите му отговориха и им рекоха: знаем, че този е нашият син и че се роди сляп; а как сега вижда, не знаем, или кой му е отворил очите, ние не знаем. Той сам е пълнолетен; него попитайте; нека сам говори за себе си.
Това казаха родителите му, понеже се бояха от иудеите; защото иудеите се бяха вече сдумали да отлъчат от синагогата оногова, който Го признае за Христа. Затова и родителите му казаха: той е пълнолетен; него попитайте. Тогава повикаха повторно човека, който преди беше сляп, и му казаха: въздай Богу слава; ние знаем, че Тоя Човек е грешник. Той отговори и рече: дали е грешник, не зная; едно зная, че бях сляп, а сега виждам. Пак го попитаха: какво ти направи? Как ти отвори очите? Отговори им: казах ви вече, и не чухте; какво пак искате да чуете? да не би и вие да искате да Му станете ученици? А те го изхокаха и рекоха: ти си Негов ученик; а ние сме Моисееви ученици. Ние знаем, че на Моисея е говорил Бог; а Тогова не знаем откъде е.
Отговори човекът и им рече: това е и чудното, че вие не знаете, откъде е, а ми отвори очите.
Ние пък знаем, че Бог не слуша грешници; но, който почита Бога и върши волята Му, Тогова слуша.Открай век не се е чуло, някой да е отворил очи на слепороден. Ако Той не беше от Бога, не можеше да направи нищо. Отговориха му и рекоха: ти цял в грехове си роден, и ти ли нас учиш? И го изпъдиха вън. Иисус чу, че го изпъдили вън и, като го намери, рече му: ти вярваш ли в Сина Божий? Той отговори и рече: кой е, господине, та да повярвам в Него? Иисус му рече: и видял си Го, и, Който говори с тебе, Той е. А той рече: вярвам, Господи! И Му се поклони.

А ВИЕ КАКВО МИСЛИТЕ?
1. По думите на Христа, защо човекът е роден сляп? Какво означава това?
2. Какво Ви говори това за причината вие да сте родени такива, каквито сте?
3. Каква работа трябва да свършат Иисус и учениците Му?
4. Какво означава думата "ученик"? Вие Христови ученици ли сте? Ако сте, как трябва да постъпвате?
5. Докато Христос е на света, какво е Той?
6. На Възкресение и при свето Кръщение, пеем: "Елици во Христа крестистеся, во Христа..." ("Всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се...") Как свършва това песнопение?
7. Вие облекли сте се в Христа? Какво значи това?
8. Иисус присъства ли в света днес? Жив ли е? Ако сме се облекли в Христа, това значи ли, че Той живее в нас?
9. Ако довеждаме Иисус в света днес, какво прави Той чрез нас? (Вижте въпрос 5.)
------------------------------------------------------------------------------
5 юни 2016
Неделя на слепородения
Йоан 9:1-38
Гимназия

ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПОРОДЕНИЯ

И като минаваше, видя един човек, сляп от рождение. Учениците Му Го попитаха и казваха: Рави, кой е съгрешил, тоя или родителите му, за да се роди сляп? Иисус отговори: нито тоя е съгрешил, нито родителите му, но това биде, за да се явят делата Божии върху му. Аз трябва да върша делата на Тогова, Който Ме е пратил, докле е ден; настъпва нощ, когато никой не може да работи. Докле съм в света, светлина съм на света. Това като каза, плюна на земята, направи калчица от плюнката и намаза с нея очите на слепия, и му рече: иди се умий в къпалнята Силоам (което значи: пратен). Той отиде, уми се и се върна прогледал. А съседите и ония, които го бяха виждали по-преди, че беше сляп, думаха: не е ли този, който седеше и просеше? Едни думаха: този е, а други: прилича на него; той пък казваше: аз съм. Тогава го питаха: как ти се отвориха очите? Той отговори и рече: един Човек, Който се нарича Иисус, направи калчица, намаза очите ми и ми рече: иди в къпалнята Силоам и се умий. Отидох, умих се, и прогледах. Те пък му рекоха: де е Той? Отговори: не зная. Тогава заведоха при фарисеите човека, който беше по-преди сляп. А беше събота, когато Иисус направи калчицата и му отвори очите. Питаха го също и фарисеите, как е прогледал. Той им рече: тури ми калчица на очите, и се умих, и гледам. Тогава някои от фарисеите думаха: Тоя Човек не е от Бога, защото не пази събота. Други думаха: как може грешен човек да върши такива чудеса? И произлезе помежду им разпра. Казват пак на прогледалия слепец: ти какво казваш за Него, задето ти отвори очите? А той рече: пророк е. Но иудеите не повярваха за него, че е бил сляп и прогледал, докато не повикаха родителите на самия прогледал и ги попитаха, думайки: този ли е вашият син, за когото вие казвате, че се родил сляп? А как сега вижда? Родителите му отговориха и им рекоха: знаем, че този е нашият син и че се роди сляп; а как сега вижда, не знаем, или кой му е отворил очите, ние не знаем. Той сам е пълнолетен; него попитайте; нека сам говори за себе си.
Това казаха родителите му, понеже се бояха от иудеите; защото иудеите се бяха вече сдумали да отлъчат от синагогата оногова, който Го признае за Христа. Затова и родителите му казаха: той е пълнолетен; него попитайте. Тогава повикаха повторно човека, който преди беше сляп, и му казаха: въздай Богу слава; ние знаем, че Тоя Човек е грешник. Той отговори и рече: дали е грешник, не зная; едно зная, че бях сляп, а сега виждам. Пак го попитаха: какво ти направи? Как ти отвори очите? Отговори им: казах ви вече, и не чухте; какво пак искате да чуете? да не би и вие да искате да Му станете ученици? А те го изхокаха и рекоха: ти си Негов ученик; а ние сме Моисееви ученици. Ние знаем, че на Моисея е говорил Бог; а Тогова не знаем откъде е.
Отговори човекът и им рече: това е и чудното, че вие не знаете, откъде е, а ми отвори очите.
Ние пък знаем, че Бог не слуша грешници; но, който почита Бога и върши волята Му, Тогова слуша.Открай век не се е чуло, някой да е отворил очи на слепороден. Ако Той не беше от Бога, не можеше да направи нищо. Отговориха му и рекоха: ти цял в грехове си роден, и ти ли нас учиш? И го изпъдиха вън. Иисус чу, че го изпъдили вън и, като го намери, рече му: ти вярваш ли в Сина Божий? Той отговори и рече: кой е, господине, та да повярвам в Него? Иисус му рече: и видял си Го, и, Който говори с тебе, Той е. А той рече: вярвам, Господи! И Му се поклони.

А ВИЕ КАКВО МИСЛИТЕ?
1. Учениците какво питат Христа, когато виждат слепеца?
2. Какви заключения се съдържат във въпроса им?
3. Какво ни говори това за причините, които виждат за злините, които се случват на хората?
4. Какво мислите за техните разбирания? Кое е полезно в гледната им точка? Какъв пропуск има в нея?
5. Според Иисус защо човекът е роден сляп?
6. В светлината на Неговия отговор защо се случват лоши неща на добрите хора?
7. Кое е тревожното в Неговия отговор? Кое е успокоително или полезно?
8. Защо, според вас, в живота ни има трудности понякога? Какво харесвате във вашето решение? Кои аспекти на проблема не са адресирани от вашето решение?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...